• 11-300 Biskupiec, ul. Mickiewicza 6B/4

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo
Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r. (dalej „RODO”), informuję, iż:

⦁ Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia Grunwald-Bernacka Kancelaria Adwokacka, dane kontaktowe: ul. Mickiewicza 6B/4, 11-300 Biskupiec, NIP: 739-374-10-55, e-mail: adwokat@grunwald-bernacka.pl, tel. 690 011 033.

⦁ Państwa dane osobowe podane w formularzach kontaktowych na stronie grunwald-bernacka.pl oraz w treści wiadomości e-mail przetwarzane będą w celach i w oparciu o podstawy prawne jak niżej:

⦁ przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie użytkowników przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych na stronie; działania te polegają na wycenie usługi, umówieniu terminu spotkania lub zainicjowaniu dalszej korespondencji w celu zawarcia umowy o świadczenie usług; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

⦁ przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną opisanych szerzej w Regulaminie; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

⦁ dane osobowe przetwarzane są w celach technicznych, analitycznych i statystycznych nakierowanych na usuwaniu usterek technicznych, poprawieniu funkcjonalności strony, analiz własnych administratora oraz w celu zapobiegania oszustwom, zapewnieniu bezpieczeństwa sieci i informacji bądź dochodzenia roszczeń; wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez administratora lub stronę trzecią oparty na art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

⦁ dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących usług, szerzej opisanych w Regulaminie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze polegający rozpatrywaniu reklamacji w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, jak i niezbędność podjęcia przez administratora działań naprawczych w zakresie reklamowanych usług świadczonych drogą elektroniczną - przed zwarciem umowy o świadczenie tych usług; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,

⦁ dane przetwarzane są w celach rozliczenia administratora ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowym, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO.

⦁ Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: a. pracownikom zatrudnionym przez administratora (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych), b. prawnikom współpracującym z administratorem, c. firmom księgowo-kadrowym współpracującym z administratorem oraz firmom kurierskim i pocztowym.

⦁ Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

⦁ Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie działań podjętych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usługi prawnej, a następnie, jeżeli dojdzie do zawarcia tej umowy, podczas wykonywania usługi prawnej oraz do czasu jej zakończenia i rozliczenia oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń cywilnych i podatkowych.

⦁ W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz macie Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować korespondencyjnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail).

⦁ W każdym czasie uprawnieni są Państwo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes prawny administratora lub strony trzeciej. Uprawnienie to mogą Państwo realizować korespondencyjnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail).

⦁ Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

⦁ Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prawnej, a brak podania tychże danych uniemożliwia zawarcie takiej umowy oraz uniemożliwia podjęcie działań, o których mowa w pkt. 2 lit a i d, podjętych na Państwa żądanie przed zwarciem tejże umowy. Nadto podanie danych jest wymogiem ustawowym, gdyż administrator zapewniając tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną winien znać adresata reklamacji oraz jego dane kontaktowe w celu udzielenia mu odpowiedzi na przedmiotową reklamację. Wymóg ustawowy przetwarzania danych osobowych wynika również z obowiązku administratora polegającego na rozliczeniu się ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowym.